Wpływ kolonializmu na strukturę ludności

Pobierz

opisuje działalność ONZ omawia przyczyny współczesnychomawia strukturę PKB według trzech głównych sektorów gospodarki wyjaśnia, czym jest wartość dodana brutto Uczeń: opisuje wpływ kolonializmu na współczesny podział polityczny świata wskazuje na mapie obszary o nieustalonym statusie przedstawia wpływ kolonializmu w rozwoju państw powstałych po rozpadzie koloniiopisuje wpływ kolonializmu na współczesny podział polityczny świata wskazuje na mapie obszary o nieustalonym statusie przedstawia wpływ kolonializmu i dekolonizacji na dysproporcje w rozwoju państw powstałych po rozpadzie kolonii omawia skutki kolonializmu i dekolonizacji opisuje kształtowanie się mapyomawia wpływ kolonializmu na współczesny podział polityczny świata o pisuje zmia ny ,którezaszły na mapie politycznej świata po II wojnie światowej acji politycznej, gospodarczej i militarnej na świecie na przykładzie Unii Europejskiej omawia skutki konfliktów zbrojnych i ataków terrorystycznych na świecie ocenia strukturę PKB Polski na tle innych krajówi terytoriów zależnych na świecie oraz wskazuje je na mapie omawia przyczyny rozpadu systemu kolonialnego przedstawia wpływ kolonializmu i dekolonizacji na ludność byłych kolonii oraz jej kulturę i migracje podaje przyczyny procesów dezintegracyjnych w krajach Europy Środkowo-Wschodniej pod koniec XX w.i terytoriów zależnych na świecie oraz wskazuje je na mapie omawia przyczyny rozpadu systemu kolonialnego przedstawia wpływ kolonializmu i dekolonizacji na ludność byłych kolonii oraz jej kulturę i migracje podaje przyczyny procesów dezintegracyjnych w krajach Europy Środkowo-Wschodniej pod koniec XX w.strukturę PKB omawia według trzech wartość dodana brutto (WDB) Uczeń: opisuje wpływ kolonializmu na współczesny podział polityczny świata wskazuje na mapie obszary o nieustalonym statusie przedstawia wpływ kolonializmu i dekolonizacji na dysproporcje w rozwoju państw powstałych po rozpadzie koloniiomawia wpływ kolonializmu na współczesny podział polityczny świata opisuje zmiany, które zaszły na mapie politycznej świata po II wojnie światowej analizuje przyczyny integracji politycznej, gospodarczej i militarnej na świecie na przykładzie Unii Europejskiejomawia strukturę PKB według trzech głównych sektorów gospodarki wyjaśnia, czym jest wartość dodana brutto (WDB) Uczeń: opisuje wpływ kolonializmu na współczesny podział polityczny świata wskazuje na mapie obszary o nieustalonym statusie przedstawia wpływ kolonializmu i dekolonizacji na dysproporcjeomawia wpływ kolonializmu dekolonizacji na współczesny podział polityczny świata oraz zbrojnych omawia znaczenie Unii Europejskiej w przemianach społeczno- -gospodarczych państw ..

Ludność i urbanizacja Uczeń: analizuje dynamikę zmian liczby ludności światapodaje aktualną liczbę ...I.

omawia wpływ kolonializmu na współczesny podział polityczny któreo pisuje zmia ny , zaszły na mapie politycznej świata po II wojnie .. ludności na świecie analizuje sieć osadniczą wybranychomawia wpływ kolonializmu na współczesny podział polityczny świata opisuje zmiany, które zaszły na mapie .. ocenia strukturę PKB Polski na tle innych krajów porównuje strukturę PKB państw rozwoju społeczno .. wzrostu liczby ludności na świecie ocenia konsekwencje eksplozji .omawia wpływ kolonializmu na współczesny podział polityczny ..

Ludność i urbanizacja.omawia wpływ kolonializmu na współczesny podział polityczny świata ... ocenia strukturę PKB Polski na tle innych krajów porównuje strukturę PKB państw znajdujących się na różnych poziomach rozwoju społeczno--gospodarczego I.

na świecie II.. Zmiany na mapie politycznej Uczeń: • opisuje wpływ kolonializmu wyjaśnia znaczenie terminów: państwo, granica państwa, enklawa, eksklawa, terytorium zależne • stolice podaje różnice w powierzchni wybranych państw na świecie • • wskazuje na mwymienia największe i najmniejsze państwa świata i wskazuje je na mapie • Kolonializm jest to proces, polegający na podbijaniu i zasiedlaniu nowego terytorium, przeszczepianiu na jego gruncie swojej kultury i obyczajów.• przedstawia wpływ kolonializmu i dekolonizacji na ludnośćbyłych kolonii i jej kulturę • omawia wpływ kolonializmu i dekolonizacji na migracje • opisuje wpływ kolonializmu i dekolonizacji na dysproporcje w rozwoju państw powstałych po rozpadzie kolonii • omawia skutki kolonializmu i dekolonizacji ZP VII.2 ZP VII.3 ZRVII.1przedstawia wpływ kolonializmu i dekolonizacji na ludność byłych kolonii oraz jej kulturę i migracje podaje przyczyny procesów dezintegracyjnych w krajach Europy Środkowo-XX w. opisuje działalność ONZ omawia przyczyny współczesnych konfliktów zbrojnych w wybranych regionach świata opisuje wybrane konflikty zbrojneprzedstawia wpływ kolonializmu i dekolonizacji na ludność byłych kolonii oraz jej kulturę i migracje • ny procesów podaje przyczy dezintegracyjnych w krajach Europy Środkowo-Wschodniej pod koniec • • omawia przyczyny współczesnych konfliktów zbrojnych w wybranych •opisuje wybrane konflikty zbrojne •przedstawia wpływ kolonializmu i dekolonizacji na ludność byłych kolonii orazjej kulturę i migracje podaje przyczyny procesów dezintegracyjnych w krajach Europy rodkowo-Wschodniej pod koniec XX w. opisuje działalność ONZ przyczyny współczesnychomawia konfliktów zbrojnych w wybranych opisuje wybrane konf likty zbrojnewymienia skutki kolonializmu omawia wpływ kolonializmu na współczesny podział polityczny opisuje zmiany, które zaszły na mapie politycznej świata po II wojnie światowej analizuje przyczyny integracji politycznej, gospodarczej i militarnej na świecie na przykładzie Unii Europejskiej omawia skutki konfliktów zbrojnychprzedstawia wpływ kolonializmu i dekolonizacji na ludność byłych oraz jej kulturę i migracje podaje przyczyny procesów dezintegracyjnych w krajach Europy rodkowo-Wschodniej pod koniec XX w. opisuje działalność ONZ omawia przyczyny współczesnych zbrojnych w wybranych wybrane konflikty zbrojne omawia przyczyny zwiększania sięomawia wpływ kolonializmu na współczesny podział polityczny ..

Związek z metropolią umożliwił rdzennym mieszkańcom ...Kolonializm Na ukształtowanie się dzisiejszej politycznej mapy świata duży wpływ miał okres istnienia wielkich imperiów kolonialnych, zapoczątkowany w epoce Wielkich Odkryć Geograficznych.

wzrostu liczby ludności na świecie analizuje przestrzenne różnice w wielkości wskaźników urodzeń, zgonów i przyrostu naturalnegonieuznawanych na arenie międzynarodowej wymienia skutki kolonializmu omawia wpływ kolonializmu na współczesny podział polityczny świata o pisuje zmia ny ,którezaszły na mapie politycznej świata po II wojnie światowej analizuje przyczyny integr acji politycznej, gospodarczej i militarnej na świecie na przykładzie Uniiprzedstawia wpływ kolonializmu i dekolonizacji na ludność byłych kolonii oraz jej kulturę i migracje i dekolonizacjipodaje przyczyny procesów dezintegracyjnych w krajach Europy Środkowo-Wschodniej pod koniec XX w. opisuje działalność ONZ podział polityczny świataomawia przyczyny współczesnychwskazuje je na mapie omawia przyczyny rozpadu systemu kolonialnego przedstawia wpływ kolonializmu i dekolonizacji na ludność byłych kolonii oraz jej kulturę i migracje podaje przyczyny procesów dezintegracyjnych w krajach Europy rodkowo-Wschodniej pod koniec ..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt